Imenice

Imenice su riječi kojima se imenuju bića, predmeti i pojave. S obzirom da li označavaju nešto konkretno, opipljivo ili ne imenice se dijele na:
-konkretne (zgrada, list)
u ove imenice spadaju i one riječi koje označavaju nešto apstraktno ili nedodirljivo, ali ih doživljavamo kao nešto konkretno i možemo ih naslikati (vila, zvijezda, planeta)
-apstraktne (ljubav, san)

S obzirom šta označavaju, imenice se dijele na:
-vlastite (Mostar, Edna)
-opće/zajedničke (označavaju grupu nečega što ima zajedničku osobinu, npr. pas)

Unutar općih razlikuju se:
-zbirne (skup bića uzetih kao cjelina, npr. cvijeće, lišće)
-gradivne (označavaju neku materiju, npr. brašno, šećer)

Imenice razlikuju tri kategorije - rod, broj i padež.
Rod  je gramatička kategorija koja se ogleda u slaganju imenica s pridjevskim riječima. Imenice razlikuju tri roda: muški, ženski, srednji.
Rod može biti prirodni i gramatički. Prirodni rod se određuje prema spolu i može biti samo muški i ženski (brat-sestra). Gramatički rod imaju imenice kod kojih ne znamo spol. Muški, ženski i srednji rod određujemo prema
-gramatičkom nastavku (muški rod se uglavnom završava na suglasnik i ima nulti morfem, ženski rod ima u nominativu jednine nastavak A, srednji rod ima gramatički nastavak O/E);
-slaganju imenice s pokaznim zamjenicama (taj dječak, ta olovka, to jezero)

Broj  je gramatička kategorija po kojoj se razlikuje jedinka od skupa. Razlikuje se
-jednina/singular (pjesma, gitara)
-množina/plural (olovke, parovi)
Nemaju sve imenice jedninu i množinu. Imenice koje imaju samo jedninu zovu se singularia tantum (vlastita imena, gradivne imenice, zbirne imenice, većina apstraktnih imenica). Imenice koje imaju samo množinu zovu se pluralia tantum. Tu spadaju imenice koje označavaju predmete sastavljene od više dijelova (pantalone).

Padež  je gramatička kategorija kojom se iskazuje odnos onoga što riječ znači prema ostalim riječima u rečenici. S obzirom na odnos prema ostalim riječima, padeži mogu biti:
-nezavisni (nominativ, vokativ)
-zavisni/kosi (genitiv, dativ, akuzativ, lokativ, instrumental)
Lokativ je jedini padež koji uza se uvijek ima prijedlog. Ako padež dolazi sam, bez prijedloga, zove se padežni izraz. Ako uz padež dolazi i prijedlog, to se zove prijedložno-padežni izraz.


Vrste promjene imenica


Sve imenice bosanskog jezika možemo svrstati u tri grupe, s obzirom na vrstu promjene, tj. koji gramatički nastavak imaju ugenitivu jednine. To su:
-A vrsta (ovu promjenu imaju gotovo sve imenice muškog i srednjeg roda)
-E vrsta (ovu promjenu imaju imenice ženskog roda koje se završavaju na A, hipokoristici muškog roda, imenice muškog roda koje se završavaju na A, pojedine zbirne imenice, imenica mati)
-I vrsta (ovu promjenu imaju imenice ženskog roda koje se završavaju na suglasnik i imenica kći)