Morfološki nivo jezičke strukture

Nivoi jezičke strukture:
-fonetsko-fonološki (proučava foneme)
-morfološki (proučava morfeme i vrste, oblike i tvorbu riječi)
-sintaksički (proučava položaj riječi u rečenici i samu rečenicu)
-leksičko-semantički (proučava porijeklo i značenje riječi)

Morfologija je naučna disciplina koja proučava morfeme, ali i vrste, oblike i tvorbu riječi. Osnovna morfološka jedinica je morfem. Morfem je najmanja jezička jedinica koja ima značenje, ali nije samostalna.
kuć-ic-a
kuć - korijen riječi (mjesto stanovanja) ; ic - sufiks (umanjenica) ; a - gramatički nastavak (ženski rod, jednina, N)
 

Morfemi kuć- i -ic- dobivaju značenje iz vanjezičke stvarnosti, dok morfem -a dobiva značenje iz samog jezika. Stoga se morfemi dijele na:
-leksičke
-gramatičke

Leksički morfemi mogu biti korijenski i tvorbeni/derivacijski/afiksi.
most - -gradnja
za - pitati
kuć - ic - a

Derivacijski morfemi dijele se na:
-prefikse (stoje ispred korijenskog morfema)
-interfikse (spajaju dva korijenska morfema)
-sufikse (stoje iza korijenskog morfema)

Često iza korijenskog morfema nema tvorbenog ili gramatičkog morfema. Tada se iza korijenskog morfema piše nulti morfem (Ø).

Alomorf je varijanta morfema. U alomorfu dolazi do promjene fonema usljed dodira s nekim drugim fonemom.
pjes-nik-Ø
pjes-nic-i
pjes-nič-e

U supletivnim morfemima mijenja se cijeli fonemski sastav cijelog morfema ili riječi.
čovjek-ljudi
dobar-bolji
puno-više

Morfološka osnova se dobije tako što oduzmemo gramatički morfem, tj. čine je tvorbeni i korijenski morfem.