Gramatika je dio lingvistike koji se bavi strukturom jezika. Gramatika obuhvata fonologiju, morfologiju, sintaksu i ortografiju. Svaki književni jezik je normiran, a te norme su standardi koji se moraju poštovati u književnom jeziku. Gramatika se bavi upravo određivanjem tih standarda.

Gramatika može biti:
-preskriptivna (propisuje kako bi trebali govoriti)
-deskriptivna (opisuje kako govorimo)
-tehnička (osim govorenih jezika, postoje i drugi jezici, u kojima se također koristi pojam gramatike, npr. programski jezici)